Vị trí đang tuyển

Tuyển dụng

Vị Trí Tuyển Dụng

31/08/2020

Cần tuyển các vị trí : 1. Nhân Viên bảo trì 04 Người 2. Nhân viên vận hành máy 06 người

Chi tiết
Tuyển dụng

Vị Trí Tuyển Dụng

28/05/2020

Cần tuyển các vị trí : 1. Nhân Viên Thủ Kho 02 Người 2. Nhân viên vận hành máy 05 người

Chi tiết
Tuyển dụng

Vị Trí Tuyển Dụng

19/03/2020

Cần tuyển các vị trí : 1. Nhân Viên Thủ Kho 02 Người 2. Nhân Viên Kế Toán Kho Số Lượng 02 Người

Chi tiết
Tuyển dụng

Vị Trí Tuyển Dụng

15/02/2019

Cần tuyển các vị trí : 1. Kỹ sư điện số lượng 01 Người 2. Nhân Viên QC Số Lượng 03 Người 3. Nhân Viên Thủ Kho Số Lượng 02 Người. 4. Nhân Viên Vận Hành Máy Số Lượng 02 Người.

Chi tiết
Tuyển dụng

Vị Trí Tuyển Dụng

26/04/2018

Cần tuyển các vị trí : 1. Vận Hành Máy Số Lượng 10 Người 2. Nhân Viên QC Số Lượng 10 Người

Chi tiết