Dây Chuyền Sản Xuất Phôi

Công ty Cổ phần nhựa Bảo Vân là đơn vị dẫn đầu ở Việt Nam về sử dụng công nghệ sản  
                           xuất và thiết bị máy móc hoàn toàn tự động, tốt nhất thế giới.

 

Các dây chuyền sản xuất phôi Husky 300GL tại nhà máy Bình Dương




 

Dây chuyền sản xuất phôi nhà máy Biên Hoà

 



Dây Chuyền sản Xuất Phôi

Tên Máy Nhà Sản Xuất Xuất Xứ Công Dụng Cavities
GL160 Husky Canada Sản xuất phôi37g-48g 24
GL300 Husky Canada Sản xuất phôi 19g-27g 72
GL300 Husky Canada Sản xuất phôi 30g-110g 48
GL300 Husky Canada Sản xuât phôi 18g-27g 48
GL300 Husky Canada Sản xuất phôi 15g-48g 48
KM175 Krauss Maffei Đức Sản xuất phôi 15g-37g 32
Index I2 Husky Canada Sản xuất phôi 20g-30g 8
Index I3 Husky Canada Sản xuất phôi 34g -55g 12
Index I4 Husky Canada Sản xuất phôi 37g-48g 24
Index I9 Husky Canada Sản xuất phôi 19g-27g 72
Index I10 Husky Canada Sản xuất phôi 90g-110g 32
Index I11 Husky Canada Sản xuất phôi 18g - 57g 48
Index I12 Husky Canada Sản xuất phôi 15g - 29g 48
Index I13 Husky Canada Sản xuất phôi 48g 48
High PET 15  Husky Canada Sản xuất phôi 21,2g 48
High PET 16 Husky Canada Sản xuất phôi 13,5g 48