Tin Tức Bavico

Năm 2007 doanh thu của Công ty Bảo vân tăng 70%


Ngay từ những ngày đầu tháng 1 Công ty đã triển khai kế sản xuất và kinh doanh năm 2008 . Kế hoạch kinh doanh năm 2008 tăng 80% so với năm 2007 , kim ngạch xuất khẩu tăng 120% , mức lãi dự kiến tăng 5 lần so với năm 2007 .